چرخش افقی دست ها در حالت خوابیده صورت رو به زمین

عضله اصلی حرکت: ذوزنقه - پشت عضلات کمکی: * مکانیک: تک مفصلی کد تمرین: 851 نام دیگر حرکت: * دانلود گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته...

بیشتر...