کشش سرشانه با بالا بردن آرنج ها از جانب (انگشت ها روی سینه)

عضله اصلی حرکت: دلتوئید (سرشانه) عضلات کمکی: * مکانیک: تک مفصلی کد تمرین: 857 نام دیگر حرکت: * دانلود گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و...

بیشتر...