حالت شنا زانو روی زمین و لمس کردن شانه ها با انگشتان دست

عضله اصلی حرکت: سینه عضلات کمکی: سرشانه (دلتوئید) - سه سر بازویی(پشت بازو) مکانیک: چندمفصلی کد تمرین: 459 نام دیگر حرکت: * دانلود گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای...

بیشتر...