کشش ستون فقرات (پشت) حالت خوابیده صورت رو به زمین و دست پشت گردن

عضله اصلی حرکت: ذوزنقه - پشت عضلات کمکی: * مکانیک: تک مفصلی کد تمرین: 852 نام دیگر حرکت: * دانلود اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد. بر روی شکم...

بیشتر...