شنا ایستاده بر روی دست ها پشت به دیوار

عضله اصلی حرکت: دلتوئید(سرشانه) عضلات کمکی: پشت - ذوزنقه مکانیک: چندمفصلی کد تمرین: 832 نام دیگر حرکت: * دانلود اگر این حرکت را برای اولین بار انجام می‌دهید، می‌توانید...

بیشتر...

12