Cable twisting overhead press one arm

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

183

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

سیم کش را به قسمت پایین دستگاه برده و یک دستگیره به آن وصل کنید.وزنه را انتخاب کنید.پشت به دستگاه بایستید و دستگیره را با یک دست بگیرید(کف دست رو به جلو باشد . زانوها را کمی خم کرده و دست مخالف دور کمر خود بگذارید.
آرنج دستانتان را خم کنید و همچنین آرنج‌ها باید با کمر در یک راستا باشد.
این نقطه شروع خواهد بود.دستان خود را به سمت بالا برده و یک ثانیه در نقطه اوج حرکت مکث کنید.
به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).