Cable Tuck Reverse Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

521

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن وزنه از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

از دستگاه سیم کش دو کابله استفاده کنید. هر دو سمت را پایین بیارید.یک طرف حلقه نگه دارنده مچ پا را به پا وصل کنید.و طرف دیگر طناب وصل کنید.روی زمین بخوابید.با دستان خود طناب را گرفته و همزمان پا و دست های خود را به سمت هم بکشید(زانو و شانه ها به هم نزدیک می شوند)
و باسن کمی از زمین بلند می شود. کمی در بالا مکث کنید و به آرامی به وضعیت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)