Cable Stiff Leg Deadlift

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

760

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک طناب به پایین دستگاه سیم کش وصل کنید و روبروی دستگاه بایستید. پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز کرده و زانوها کمی زاویه داشته و از کمر بهسمت طناب خم میشوید.
دست ها کشیده و صاف آرنج خم نمیشود. طناب را گرفته و با انقباض عضلات همسترینگ و باسن بالا آمده و صاف می ایستید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید و بدنتان صاف می شود نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)