آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

پهلو سیم کش از بالا تک دست

Cable Standing One Arm Serratus(Obliques)

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

524

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن وزنه از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دسته معمولی را به سیمکش متصل کنید، سیمکش را به بالاترین محل ممکن منتقل کنید، از جانب در کنار سیمکش بایستید، در حال که کف دست پشت به بدن است، دسته را بگیرید،
سیمکش را تا جایی که آرنج در کنار پهلو و دسته در کنار سرشانه قرار بگیرد، پایین ببرید، فاصله پاها به اندازه عرض لگن باشد، دست دیگر را روی لگن قرار دهید تا به شما در ایجاد چرخش کمک کند،
دست را ثابت نگه دارید، عضله مورب شکمی را منقبض کرده و وزنه را به حالت کرانچ از جانب پایین ببرید، پس رسیدن به بیشترین میزان انقباض، به آرامی وزنه را به محل شروع بازگردانید،
در محل شروع وزنه ها نباید به یکدیگر برخورد کنند، هدف این است که فشار به صورت دائم در تمام مدت ست روی عضله قرار داشته باشد، سپس با سمت دیگر تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را پایین می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)