Cable standing hip extension

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

752

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

سعی کنید فشار روی عضلات همسترینگتان باشد.گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک وصله مچ پا را به پایین دستگاه سیم کش وصل کنید و وصله را به یکی از پاهای خود وصل کنید. رو به روی دستگاه بایستید و ستون دستگاه را بگیرید.
در حالی که زانوهایتان کمی خم شده و شکم هایتان به سمت داخل کشیده شده است ، پای خود را به آرامی به عقب لگد بزنید تا جایی که عضلات باسن کاملا درگیر شود
چند ثانیه مکث کنید ، سپس به آرامی پای خود را به حالت اولیه برگردانید و با پای دیگر تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را عقب می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)