آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

کرانچ سیم کش با طناب ایستاده

Cable Standing Crunch(with rope attachment)

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

515

نام دیگر حرکت:

شکم سیم کش ایستاده

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن وزنه از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دستگاه سیم کش را در بالا تنظیم کرده و طناب را به آن وصل بکنید.
وزنه مناسبی را انتخاب کنید.
مستقیما جلوی دستگاه بایستید به طوری که پشتتان به سمت دستگاه باشد. یک قدم جلو آمده تا سیم دستگاه کشیده شده و آماده بلند کردن وزنه ها شود.
طناب را با دستانتان گرفته و آرنج ها را خم کرده و دست ها را هم سطح شانه ها نگه دارید.نقطه شروع.
بازدم کرده و همزمان بالا تنه را تا حد ران ها پایین بیاورید.
مکث کرده و دوباره به حالت اولیه بر گردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پایین می روید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)