Cable Squatting Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – چهارسر ران – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

274

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید. فقط ساعد‌‌ها باید حرکت داشته باشند و بخش فوقانی دست باید ثابت باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به صورت سومو اسکوات روبروی دستگاه سیمکش بنشینید، بازوها را به داخل ران بچسبانید.
میله سیمکش را با دستان خود بگیرید سپس با انقباض عضله جلو بازو میله متصل به سیمکش را به سمت بالا ببرید تا به شانه نزدیک شود و مجدد به نقطه شروع برگردانید.
هنگام بالا آوردن سیمکش بازو شما باید ثابت و چسبیده به بدن باشد و تنها آرنج و ساعد حرکت کند.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میله را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی میله را پایین می آورید نفس بکشید(دم)