Cable Side Bend

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

519

نام دیگر حرکت:

پهلو سیم کش تک دست از پایین

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن وزنه از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دسته را به دستگاه سیم‌کش وصل کرده و قرقره آن را در پایین‌ترین نقطه قرار دهید.
به‌موازات دستگاه ایستاده(نیم رخ) ، دسته را با یکدست گرفته و چند قدم فاصله بگیرید. فاصله شما از دستگاه باید تقریباً به‌اندازه طول یکدست بوده و فشار ناشی از وزنه را روی کابل حس کنید. دست شما باید در راستای دستگاه قرارگرفته باشد.
پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده.دست کاملا کشیده و کنار بدنتان قرار بگیرد. حالا با انقباض عضلات مورب شکمی به سمت دست مخالف که آزاد است خم شوید کمی مکث کرده و آهسته به وضعیت شروع برگردید.
بعد از اتمام تکرارها دست را عوض کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین خم می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)