Cable Shrug Back

عضله اصلی حرکت:

ذوزنقه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید)

مکانیک:

چند مفصلی

کد تمرین:

13

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

قوز نکنید و از کمر کمک نگیرید،از چرخش شانه به عقب و جلو بپرهیزید و حرکت را در راستای عمود انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک دسته بزرگ به آن متصل کنید. دسته متصل به دستگاه را با دو دست گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم به اندازه عرض شانه ها و یا مقداری بیشتر باشد. کف دست ها باید رو به بدن باشند. این وضعیت شروع تمرین است.تا بالاترین حد ممکن با یک حرکت عمودی و با کشیده نگه داشتن دست ها، شانه هایتان را بالا بکشید. بعد از رسیدن به بالاترین حد انقباض برای لحظه ای آن را حفظ نموده و سپس شانه ها را به حالت اولیه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

با برگرداندن دست ها به حالت اولیه نفس بکشید و حین بالا بردن شانه ها نفس را آزاد کنید