Cable Seated Twist on Floor

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

518

نام دیگر حرکت:

مسگری نشسته روی زمین سیم کش

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن وزنه از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

کنار دستگاه سیم کش روی زمین بنشینید ( پاها روی زمین صاف و کشیده و بالاتنه عمود) و یک دستگیره تکی در ارتفاع سینه خودتون وصل کنید ، وزنه مورد نظرتون رو انتخاب کنید و دو دستی دستگیره رو بگیرید و به طرفین بچرخید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین می چرخید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)