Cable seated row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

61

نام دیگر حرکت:

پشت دستگاه نشسته دستگیره دوبل

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

مطابق شکل روی دستگاه نشسته و دستگیره دوبل را بگیرید.
زاویه زانوها باید حدود 150 تا 160 درجه باشد.
توجه داشته باشید که در حین انجام حرکت کمر به جلو خم میشود.
دستگیره را به سمت سینه بکشید طوری که آرنج‌ها رو به بالا باشد و با پهلو فاصله داشته باشد مکث کرده و به نقطه شروع باز می گردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت خود میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت دستگاه میبرید نفس بکشید(دم).