Cable Seated Rear Lateral Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

196

نام دیگر حرکت:

سیم‌کش نشسته دلتوئید پشتی جفت

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در بین دو قرقره پایین بایستید که در مقابل یکدیگر قرار دارند و یک نیمکت صاف را دقیقاً پشت خود قرار دهید (به‌صورت عمود نسبت به شما، به‌طور که انتهای باریک نیمکت پشت شما باشد). وزن موردنظر برای قرقره را انتخاب کنید.
اکنون در گوشه نیمکت صاف نشسته و پاهای خود را در مقابل زانوهای خود نگه‌دارید. پشت خود را صاف نگه‌داشته و به جلو خم شوید.
قرقره چپ را با دست راست و قرقره راست را با دست چپ بگیرید. کف دست‌ها به سمت یکدیگر بوده و قرقره باید از زیر زانوهای شما عبور کند. این حالت آغازین حرکت است.
دست‌ها را ثابت نگه‌دارید. بخش فوقانی دست را در پهلوی خود بالا ببرید، به‌طوری‌که با سطح زمین موازی باشند، یک ثانیه در همین حالت باقی بمانید.
به‌آرامی دست‌های خود را به حالت آغازین پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).