Cable Seated High Row (V-bar)

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

48

نام دیگر حرکت:

لت با دسته V شکل از جلو

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دسته جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دسته V شکل را به دستگاه سیم کش متصل کرده و بر روی نیمکت بنشینید.
دستگیره ها را محکم نگه داشته ( دست ها در حالت خنثی ) و با فشار دادن تیغه های شانه حرکت را آغاز کنید و سپس با کشش شانه ، آرنج خود را منعطف کنید.
دستگیره ها را تا جایی به سمت بدنتان بکشید که آرنجتان هم خط نیم تنه قرار گیرد و سپس به آرامی و با کنترل به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دسته را به سمت پایین میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دسته را به سمت بالا میبرید نفس بکشید(دم).