Cable Seated Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

516

نام دیگر حرکت:

شکم سیم کش نشسته

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن وزنه از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی یک میز تخت و پشت به دستگاه سیم‌کش بنشینید.
دسته طناب را به دستگاه متصل کرده و با هر دو دست آن را بگیرید (کف دست‌ها باید روبه‌رو هم قرار داشته باشند). دست‌ها را روی شانه‌های خود قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت است.
درحالی‌که باسن را ثابت نگه‌داشته‌اید، کمر را خم کرده و آرنج‌ها را به باسن برسانید. به‌آرامی به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پایین می روید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)