آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

لت سیم کش دست باز از جلو مچ برعکس

Cable Reverse Wide Grip Pulldown

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

49

نام دیگر حرکت:

لت دست باز از جلو مچ برعکس

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب میله جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی صندلی نشسته زانو ها را زیر پد قرار داده و میله را به گونه ای که کف دست ها رو به صورت خودتون است از بازترین حالت ممکن می گیریم.
میله را تا جایی که روی عضلات بالای سینه و آرنج ها با بدن در یک خط قرار بگیرد کشیده و دوباره به حالت اول بر می گردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میله را به سمت پایین میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی میله را به سمت بالا میبرید نفس بکشید(دم).