آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

لت سیم کش مچ برعکس از جلو

Cable Reverse Grip Pulldown

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

42

نام دیگر حرکت:

لت مچ برعکس از جلو

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب میله جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی صندلی نشسته زانو ها را زیر پد قرار داده و میله را به گونه ای که کف دست ها رو به صورتمان است از نقاط کمی بازتر از عرض شانه ها می گیریم.
میله را تا جایی که روی عضلات بالای سینه و آرنج ها با بدن در یک خط قرار بگیرد کشیده و دوباره به حالت اول بر می گردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میله را به سمت پایین میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی میله را به سمت بالا میبرید نفس بکشید(دم).