آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیربغل قایقی نشسته مچ برعکس

Cable Reverse Grip Front Seated Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

60

نام دیگر حرکت:

پشت دستگاه نشسته مچ برعکس جفت دست از روبرو

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب میله جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

مطابق شکل روی صندلی رو به دستگاه نشسته و میله را به صورت دست برعکس بگیرید.
زاویه زانوها باید حدود 150 تا 160 درجه باشد.
توجه داشته باشید که در حین انجام حرکت باید کمر صاف و سر بالا باشد.
میله را به سمت سینه خود بکشید طوری که آرنج‌ها رو به بالا باشد و با پهلو فاصله داشته باشد ، مکث کرده و به نقطه شروع باز می گردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میله را به سمت خود میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی میله را به سمت دستگاه میبرید نفس بکشید(دم).