Cable Rear Delt Row (with rope)

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

192

نام دیگر حرکت:

فیس پول

caution

نکات و خطا ها

بازوها در راستای سرشانه ها ، وقتی طناب را به سمت خود میکشید طناب بالا تر از شانه ها قرار میگیرد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در این حرکت، قرقره را با کمی از بالاترین حد خود پایین بیاورید و طناب روی روی آن قرار دهید. سپس دو دستی طنابی را رو به صورت خود کشیده و آهسته برگردانید.
قسمت میانبی عضلات پشت، عضلات کول، عضلات پشتی سرشانه در این حرکت تمرین داده می شوند. به فرم ایستادن و اجرای حرکت کاملا دقت کنید و سپس تمرین را انجام دهید تا حداکثر نتیجه را از تمرین بگیرید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی طناب را به سمت خود میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی طناب را به حالت شروع حرکت میبرید نفس بکشید(دم).