Cable Pushdown (rope attachment)

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

330

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طناب را در حالی که به دستگاه سیم کش در ارتفاع بالا متصل است ، در دست بگیرید. کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشند.
در حالی که بدن کمی به سمت جلو متمایل است ، صاف بایستید. نیمه بالای دست ها باید نزدیک به بدن و نسبت به زمین زاویه 90 درجه داشته باشند. ساعد باید در راستای دستگاه قرار داشته باشد. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
حال دست ها را تا کنار ران ها پایین بیاورید. در پایان بازه حرکت ، دست ها باید کاملا کشیده و نسبت به زمین عمود باشند. دقت کنید که نیمه بالای دست ها باید در کنار بدن ثابت باشند و تنها ساعدها حرکت می کنند.
پس از مکثی مختصر، در پایین ترین نفطه ، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی طناب را به سمت پایین میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی طناب برمیگردانید نفس بکشید(دم)