Cable pull through

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

758

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک طناب یا دسته را به قرقره پایینی دستگاه سیم‌کش وصل کنید و پشت به آن، بافاصله چند قدم از دستگاه بایستید. پاها را از هم بازکرده و سیم را از بین پاها عبور دهید.
از باسن خم‌شده و دست‌ها را تا جای ممکن به پاها برسانید. زانو‌ها را کمی خم‌شده نگه‌دارید. بازوها را صاف نگه‌داشته و با کشش باسن صاف بایستید. از کشیدن سیم به سمت بالا و از طریق شانه‌ها خودداری کنید. همه حرکات باید از لگن و باسن منشأ بگیرد.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید و بدنتان صاف می شود نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)