Cable One Arm Twisting Seated Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

63

نام دیگر حرکت:

قایقی تک دست دستگاه سیم کش نشسته روی زمین

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

مطابق شکل روی زمین نشسته و یک دستگیره را بگیرید.زانوها صاف باشد.
توجه داشته باشید که در حین انجام حرکت باید کمر صاف و سر بالا باشد.
دستگیره را به سمت سینه خود بکشید طوری که آرنج‌ها رو به بالا باشد و با پهلو فاصله داشته باشد ، مکث کرده و به نقطه شروع باز می گردیم. حالا با دست دیگر همین حرکت را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت خود میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت دستگاه میبرید نفس بکشید(دم).