Cable One Arm Lateral Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

191

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک سمت دستگاه بایستید و با دست مخالف دستگیره را بردارید. دست باید در حالت خنثی باشد. و پاها کمی خم باشند. خودتان را صاف نگه دارید.
دست هایتان را بالا ببرید تا به سطح شانه هایتان برسند. برای لحظه ای انقباض را حفظ نموده و سپس دست ها را به حالت اولیه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).