Cable One Arm Lateral Bent over

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

416

نام دیگر حرکت:

کراس از بالا تک دست

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت. بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

کنار دستگاه کراس اور یا سیم کش بایستید و دستگیره دستگاه را در بالاترین نقطه قرار بدین و وزنه مورد نظرتون رو انتخاب کنید.
به صورت نیم رخ ایستاده و دستگیره را با دست موافق خود بگیرید و تا روبروی لگن خود پایین بیاورید کمی مکث کرده و آهسته به وضعیت شروع حرکت برکردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت پایین میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)