Cable One Arm Lat Pulldown

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

50

نام دیگر حرکت:

لت دستگاه تک دست

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره ها جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دسته تکی به دستگاه زیربغل متصل کرده و روی صندلی آن بنشینید.
دسته متصل به دستگاه را طوری بگیرید که کف دست به سمت گوش خود باشد. این وضعیت شروع تمرین است.
دسته را با پایین آوردن و خم کردن آرنج به سمت کنار بدن پایین بیاورید. این کار را با منقبض کردن عضله زیربغل همراه کنید.
پس از یک ثانیه مکث و انقباض عضلات زیربغل ، به آرامیدسته را بالا برده و به وضعیت شروع تمرین بازگردید. دست را کاملا باز نکنید تا تنش روی عضلات حفظ شود.
تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار کنید.
دست را عوض کرده و تمرین را با سمت دیگر اجرا نمایید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت پایین میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت بالا میبرید نفس بکشید(دم).