Cable One Arm kickback Triceps

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

338

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا قرقره سیم کش را در پایین‌ترین قسمت آورده و دستگیره را به آن متصل کنید، سپس وزن مناسب را انتخاب کنید.
با یک دست دستگیره را طوری گرفته که پشت دست به سمت صورت باشد، سپس یک قدم به عقب بروید.
پاها را نزدیک هم نگه‌دارید، زانو را کمی خم کنید، از پایین کمر به سمت جلو خم شوید تا بالاتنه موازی با زمین شود.
از دست دیگر برای ایجاد تعادل و حفظ موقعیت استفاده کنید.
آرنج را به سمت کمر آورده تا قسمت بالایی دست موازی با زمین و قسمت آرنج به پایین عمود با زمین باشد.
این نقطه شروع خواهد بود.
با حفظ موقعیت بدن دستی که دستگیره را به دست دارد به عقب برده تا کاملا با زمین موازی شود.
پس از یک مکث کوتاه، آهسته به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را عقب میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را جلو می آورید نفس بکشید(دم)