آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر از جلو سیم کش تک دست

Cable One Arm Front Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

189

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

پشت به دستگاه قرار بگیرید دستگیره را با یک دست از پایین بگیرید.

دست‌تان را به صورت کمانی تا سطح شانه‌تان بلند کنید. بازو را مستقیم نگه دارید.
به آرامی دست‌تان را تا جلوی ران پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).