Cable One Arm Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

265

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع، دسته تکی را گرفته و کنار دستگاه سیم‌کش بایستید. فاصله شما از دستگاه باید به‌اندازه‌ای باشد که سنگینی وزنه را احساس کنید.
بازوها را ثابت و عمود بر زمین و آرنج‌ها را روبه‌داخل نگه‌دارید. کف دست‌ها باید روبه‌جلو باشد. برای حفظ تعادل، با دست‌آزاد خود کمرتان را بگیرید.
به‌آرامی و درحالی‌که بازوها را ثابت نگه‌داشته‌اید، دسته را تا جایی که ساعد‌ها با بازو تماس پیدا کند بالا آورده.
اندکی انقباض عضله را حفظ کرده و آن را تحت‌فشار قرار دهید. دسته را به نقطه شروع برگردانید.
تمرین را برای دست مخالف نیز تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).