Cable Narrow Chair Stand Up

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

چهار سر ران – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

759

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک طناب به پایین دستگاه سیم کش وصل کنید و روبروی دستگاه بایستید.پاهایتان را جفت کرده و طناب را در دست بگیرید و به زیر گردن خود کشیده و نگه دارید. در همین حالت زاویه زانوها را 90 درجه کنید و ساق پا عمود باشد ( مانند صندلی که پایه هایش ساق پا و نشیمنگاهش ران پا است)
با انقباض عضلات همسترینگ و سرینی بلند شده و صاف بایستید و آهسته به وضعیت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید و بدنتان صاف می شود نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)