Cable Middle Fly Chest

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

417

نام دیگر حرکت:

قفسه سینه سیم کش ایستاده از وسط

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت. بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه‌ای متناسب با قدرت خود انتخاب کنید.دستگیره ها را در ارتفاع سینه خود تنظیم کنید. ابتدا از یک طرف سیم را بردارید و سپس سیم طرف مقابل را بردارید.
پای خود را مانند ریشه های یک درخت تنومند روی زمین قرار دهید. اگر وزنه سنگین است، می توانید پاهای خود را به صورت قیچی (یکی جلوتر از دیگری) قرار دهید. سعی کنید که دیگر در طول حرکت تکان نخورید. در این حرکت بهتر است یک قدم یا بیشتر به سمت جلو بیایید تا کشش بیشتری را تجربه کنید.
دو سیم را از کنار بدن و در راستای محل اتصال آن به شکلی نیم دایره و در راستای افق به سوی هم بکشید. همین که دستانتان به یکدیگر نزدیک شد، کافی است (البته سعی کنید دستانتان به هم برخورد نکند و اندکی با هم فاصله داشته باشند).
می توانید برای افزایش فشار، کمی در بخش انقباض مکث کنید. سپس، سیم ها را از همان مسیر به حالت اول برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت پایین میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)