Cable Lying Fly

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

420

نام دیگر حرکت:

قفسه سینه سیم کش خوابیده

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت. بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع میز تخت را دقیقا وسط دستگاه سیم کش قرار داده و دستگیره های سیم کش را پایین می آورید و گیره تک را به آن وصل می کنید.
روی میز در حالی که دو دستگیره را در دست گرفته اید دراز بکشید (در این حالت دست ها در کنار بدن باز است)
شانه ها را به سمت عقب بچرخانید و سینه را بالا نگه دارید.
دست را به سمت بالا هدایت کنید تا در راستای عمود به عضله سینه به بکدیگر برسند.
با حفظ فرم بدن دو دست را به سمت پوزیشن شروع باز گردانید تا دست ها در اطراف بدن در سطح شانه قرار گیرند.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)