Cable Low Fly Chest

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

424

نام دیگر حرکت:

کراس اور بالا سینه

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت. بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

پولی های دستگاه سیم کش را روی پایین ترین درجه تنظیم کنید. وزنه های متناسب با توانایی خود را در دو طرف دستگاه انتخاب کرده و دسته های آن را در دست بگیرید.
یک قدم جلو بیایید تا وزن پولی ها توسط دست ها کنترل شود. کف دست ها باید به سمت جلو باشند. دست ها را به صورت کشیده پایین تر از کمر نگه دارید. این وضعیت شروع تمرین است.
دست ها را مقدار کمی از ناحیه آرنج خم کرده و دسته ها را به سمت بالا و میانه بدن بالا بیاورید. دست ها باید دقیقا مقابل سینه به هم برسند. در وضعیت بالایی تمرین کف دست ها باید به سمت بالا باشند.
یک ثانیه در این وضعیت مکث کرده و عضلات سینه خود را منقبض نمایید.
به آرامی و با حرکت کنترل شده دست ها را پایین برده و به وضعیت شروع تمرین بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)