Cable Lateral Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

195

نام دیگر حرکت:

نشر جانب دستگاه سیم کش جفت

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

قرقره یک دستگاه سیم کش دوتایی را در پایین سطح ممکن تنظیم کرده و وزنه مورد نظرتان را انتخاب کنید.
دستگیره سمت چپ را با دست راست و دستگیره سمت راست را با دست چپتان نگه دارید.
صاف بایستید و دستان خود را در جلوی خود قرار دهید ( به صورت ضربدری ). وزنه باید کمی از پشته خارج شود. این موقعیت شروع حرکت است.
آرنج ها را بالا نگه دارید ، دست ها را با حرکتی نیمه دایره دراز کنید.
هنگامی که دستان شما به حدود ارتفاع شانه رسید ، مکث کنید و وزن را به آرامی پایین بیاورید و به حالت اولیه برسید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).