Cable Lateral Pulldown (with rope attachment)

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

47

نام دیگر حرکت:

لت با طناب از جلو

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب طناب جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی صندلی نشسته زانو ها را زیر پد قرار داده و یک طناب به دستگاه وصل کرده و با دو دست خود آن را بگیرید.
طناب را تا جایی که روی سینه و آرنج ها با بدن در یک خط قرار بگیرد کشیده و دوباره به حالت اول بر می گردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی طناب را به سمت پایین میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی طناب را به سمت بالا میبرید نفس بکشید(دم).