Cable Lat Pushdown (rope equipment)

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

55

نام دیگر حرکت:

پشت پول دان با طناب کمر خم

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب طناب جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع، طناب را که به قرقره بالایی دستگاه سیم‌کش متصل شده است بگیرید. کف دست‌ها باید رو به پایین و فاصله آن‌ها از یکدیگر بیشتر از عرض شانه باشد. با حدودا یک متر فاصله از دستگاه بایستید.
بالاتنه خود را در زاویه تقریبا 30 درجه نگه داشته و دست‌ها را در مقابل خود کاملاً بکشید. اگر دست‌های شما کاملاً صاف نشده پس باید عقب‌تر بایستید. حال با انقباض عضله پشتی بزرگ(زیر بغل) آماده شروع حرکت شوید.
در حالی که دست‌ها را صاف نگه‌داشته‌اید، با انقباض عضله پشتی بزرگ طناب را تا جایی که دست‌ها کنار ران قرار گیرد پایین بکشید.همچنان دست‌ها را صاف نگه‌داشته و به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی طناب را به سمت پایین میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی طناب را به سمت بالا میبرید نفس بکشید(دم).