آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو سیم کش زانو زده از پشت سر

Cable Kneeling Triceps Extension(Elbows on Bench)

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

325

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک میله در قسمت بالایی دستگاه سیم کش وصل کنید و وزنه مورد نظتون رو انتخاب کنید.نیمکت صاف را با فاصله دو متری روبروی دستگاه بگذارید.دستگیره رو بگیرید و خودتون پشت به دستگاه طوری که زانوها روی زمین و بازو ها روی نیمکت قرار بگیرند قرار بگیرید.
کف دست ها رو به جلو باشند.زاویه ساعد و بازو نود درجه.
آرنج ها را رو به جلو 90 درجه خم کنید تا بازو و ساعد هم راستا شومند . در این نقطه کمی مکث کرده و به آرامی به نقطه شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میله را به سمت جلو میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی میله برمیگردانید نفس بکشید(دم)