آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو سیم کش (زانو زده روی زمین) از پشت سر

Cable Kneeling Triceps Extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

339

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

میله ای را در پایین ترین قسمت دستگاه وصل کنید،وزنه مورد نظر را انتخاب کرده میله را با دو دست گرفته و پشت به دستگاه بر روی زانوهای خود بنشینید.
میله را صاف بالای سر خود نگه دارید ، بازو ها و مچ صاف باشند.آرنج را به عقب خم کنید و میله را تا جایی که زاویه آرنج و بازو 90 درجه شود پایین ببرید کمی مکث کرده و برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میله را به سمت بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی میله برمیگردانید نفس بکشید(دم)