آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

کرانچ سیم کش زانو روی زمین

Cable Kneeling Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

514

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

ضروری است که در طول حرکت فشار ثابت و یکنواختی به عضلات شکم وارد شود. همچنین، وزنه‌‌ای بسیار سنگین انتخاب نکنید، زیرا در این صورت فشار تمرین صرفا به عضلات قسمت تحتانی کمر اعمال شده و آن‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

سیم‌‌کش را به قرقره بالا متصل نموده و در مقابل آن زانو بزنید. سیم‌‌کش باید دارای طناب باشد.
طناب را گرفته و به میزانی که دست‌‌های شما در کنار صورتتان قرار بگیرند، پایین بیاورید.
باسن خود را اندکی منعطف کرده و اجازه دهید وزن به قسمت‌‌های تحتانی پشت شما نیز اعمال شود. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
باسن را ثابت نگه داشته، کمر خود را منعطف نموده و عضلات شکمی خود را منقبض کنید، تا آرنج‌‌ها به سمت قسمت میانی ران‌‌ها حرکت کنند. هم‌زمان با انجام این بخش از حرکت بازدم انجام داده و انقباض را به مدت یک ثانیه حفظ کنید.
هم‌زمان با دم به حالت آغازین حرکت بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پایین می روید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)