آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

پرس پالوف سیم کش افقی

Cable horizontal Pallof Press

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

520

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن وزنه از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دسته را به دستگاه سیم‌کش متصل کرده و آن را هم‌سطح شانه تنظیم کنید.
میان دستگاه بایستید. با هر دودست دسته را گرفته و یک‌قدم از دستگاه فاصله بگیرید. فاصله شما باید تقریباً به‌اندازه طول یکدست باشد.
درحالی‌که پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده و زانوها را اندکی خم کرده‌اید، دسته را در مقابل قسمت میانی سینه نگه‌دارید. این وضعیت شروع حرکت است.
با کشش کامل هر دودست، دسته را پرس کنید. عضلات شکم شما باید منقبض‌شده باشند.
چند ثانیه مکث کرده سپس به وضعیت شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را جلو می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)