آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات لگن

داخل ران سیم کش

Cable Hip Adduction

عضله اصلی حرکت:

نزدیک کننده ها

عضلات کمکی:

چهار سر ران – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

753

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

مقابل دستگاه سیم‌کش به گونه‌ای که یکی از پاها کنار دستگاه و پای دیگر دورتر از آن قرار داشته باشد بایستید.
گیره مخصوص مچ پا را به قرقره دستگاه متصل کرده و مچ بند را دور مچ پای نزدیک به دستگاه قرار دهید.
حال از دستگاه فاصله گرفته و پاها را از هم باز کنید. برای حفظ تعادل میله (چارچوب) دستگاه را بگیرید.
روی پای آزاد خود ایستاده و اجازه دهید پای درگیر به سمت دستگاه سیم‌کش کشیده شود. این وضعیت شروع حرکت است.
با انقباض عضلات داخلی ران، پای درگیر را در مقابل پای آزاد خود بکشید.
به آرامی به وضعیت شروع برگردید.حرکت را به تعداد توصیه‌شده تکرار نموده و سپس پاها را جا به جا کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را از دستگاه دور میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)