Cable Hip Abduction

عضله اصلی حرکت:

دور کننده ها

عضلات کمکی:

چهار سر ران – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

754

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید (وضعیت صاف) بالا تنه صاف است. در حالیکه به پهلو مقابل دستگاه سیم کش ایستاده اید، سیم کشِ پایینی را با مچبند به مچ پای خارجی خود به سمت قسمت بیرونی ساق ببندید. حالا وضعیت پاها موازی است. پایه های دستگاه را بگیرید. (باتجربه ترین افراد این کار را به صورت متعادل می توانند انجام دهند).
پا را باز کنید و به صورت چکشی پا را باز و بسته کنید در حالیکه پنجۀ پا رو به پایین است. بالا تنه را نگه دارید طوری که لگن خاصره ثابت بماند. وقتی مفاصل به طور خودکار متوقف شوند حرکت تمام می شود.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را از دستگاه دور میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)