Cable High Pulley Overhead Tricep Extension (rope attachment)

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

329

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع دستگیره طنابی را به قرقره بالایی متصل کنید هر سر طناب را در یکی از دست‌ها گرفته تقریبا 45 تا 60 درجه به سمت جلو از ناحیه کمر خم شوید. دست ها را دست ها را تا صاف شدن آنها از آرنج به سمت جلو خم کنید کمی مکث کرده و آهسته به حالت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی طناب را جلو میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی طناب را عقب می آورید نفس بکشید(دم)