آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر از جلو سیم کش با میله صاف

Cable Front Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

190

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک میله به پایین دستگاه سیم کش وصل کنید و پشت به دستگاه قرار بگیرید تا میله بین پاهایتان قرار بگیرد.
میله را به اندازه عرض شانه با دو دست بگیرید.
دست‌هایتان را به صورت کمانی تا سطح شانه‌تان بلند کنید. بازو را مستقیم نگه دارید.
به آرامی دست‌تان را تا جلوی ران پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میله را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی میله را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).