Cable Donkey Kickback

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

761

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دسته مخصوص پا را به دستگاه سیم کش متصل کرده و پولی آن را روی پایین ترین درجه ممکن تنظیم کنید. پای خود را درون ساق بند متصل به دستگاه قرار دهید.
رو به دستگاه سیم کش ایستاده و به اندازه دو قدم از آن فاصله بگیرید. برای تعادل بهتر دستگاه سیم کش را با دست بگیرید.
مقداری پاها را خم کرده و به سمت جلو خم شوید. عضلات شکم را هنگام اجرای تمرین منقبض نگه دارید. به آرامی و با منقبض کردن عضلات باسن پای درگیر خود را در یک حرکت دایره ای تا جای ممکن پا را به سمت عقب ببرید.
این بخش از تمرین را با انجام عمل بازدم همراه کنید. نکته: در بالاترین حالت، عضلات باسن خود را منقبض کرده و یک ثانیه مکث نمایید.
حال به آرامی پا را به وضعیت شروع تمرین بازگردانید. در برابر فشار سیم کش مقاومت کرده و روی حرکت پا کنترل داشته باشید.
تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار نمایید. پا را عوض کرده و تمرین را با سمت دیگر اجرا کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را عقب می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)