Cable Decline Seated Wide grip Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

64

نام دیگر حرکت:

قایقی سیم کش دست باز میز بالاسینه

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب میله جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

مطابق شکل روی میز بالا سینه برعکس خوابیده رو به دستگاه نشسته و میله را به صورت دست باز بگیرید.
میله را به سمت سینه خود بکشید طوری که آرنج‌ها رو به بالا باشد و با پهلو فاصله داشته باشد ، مکث کرده و به نقطه شروع باز می گردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میله را به سمت خود میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی میله را به سمت دستگاه میبرید نفس بکشید(دم).