Cable Deadlift

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

757

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

سعی کنید فشار روی عضلات همسترینگتان باشد.گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دستگاه سیم‌کش را روی سطح پایینی خود قرار دهید و وزنه مناسب را انتخاب کنید. دقیقاً روبرو و وسط ستون عمودی بایستید.
برای شروع با خم کردن زانو و مفصل ران تا حدی به شکل اسکوات پایین بیایید که بتوانید دستگیره‏‌ها را بگیرید.
بعد از گرفتن آن‌ها شروع به بلند شدن کنید. به کمک پاشنه‎‏ها و با کشش ران‏‌ها و زانوها بایستید، دست‌‏ها در کنار بدن آویزان باشند. در طول انجام حرکت سر و سینه را بالا نگه‌دارید.
بعدازاینکه در حالت ایستاده قرار گرفتید به وضعیت آغازین بازگشته و حرکت را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)