Cable Cross over Revers Fly

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

194

نام دیگر حرکت:

نشر خم سیمکش جفت

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دستگیره‌های هر سمت را با دست مخالف بگیرید. در وسط بایستید و تا کمر خم شوید. پشت‌تان صاف و موازی با زمین باشد.
دست‌هایتان را در مسیر دورانی تا شانه‌هایتان بالا بیاورید، به صورتی که سیم ها از هم بگذرند.
به آرامی دست‌هایتان را تا موقعیت اول پایین بیاورید به صورتی که دست راست دقیقاَ جلوی قوزک پای چپ و دست چپ جلوی قوزک پای راست قرار گیرد.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).